จดโดเมนเนม วันนี้ฟรี เมื่อท่านใช้บริการ รับทำเว็บไซต์ กับเราในทุกๆ แพ็กเก็จ ท่านสามารถตั้งชื่อโดเมน ชื่อภาษาไทยได้ และ มีให้เลือกจด ได้ทั้ง .co.th, .com, .net, .org, .info หรืออื่นๆ อีกมากมาย

       โดเมนเมน คือ ชื่อที่แทนตัวคุณ ใช้ในการเรียกเว็บไซต์นั้นๆ ของคุณบนอินเตอร์เน็ต การที่จะเรียกใช้เว็บไซต์ของคุณบนอินเตอร์เน็ตนั้น จะต้อง พิมพ์ชื่อโดเมนของคุณ เพื่อใช้ในการเรียกดูเว็บไซต์ของคุณ จะต้องนำหน้าด้วย www. (World Wide Web) เช่น www.progress-pro.com ชื่อโดเมน ไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัท, ร้านค้า, องค์กร, โรงเรียน
บริการ ฯลฯ ลูกค้าของคุณจะจำชื่อนี้และใช้หาสินค้าของคุณบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชื่อโดเมนนั้นจะไม่สามารถซ้ำกันได้ และโดเมน
จะต้องทำการชำระต่ออายุทุกปี

จด Domain Name ตั้งชื่อโดเมน .COM .NET .ORG .IN.TH 450 บาท/ปี. CO.TH .AC.TH .GO.TH 750 บาท/ปี.

 

จดโดเมนภาษาไทย (IDN) จดได้ทันที ไม่มีเงื่อนไข
จดโดเมน ราคา ต่ออายุ
.com 450 บาท 450 บาท
.net 450 บาท 450 บาท

 

โดเมนเนมประเทศไทย จดตามเงื่อนไข และใช้เอกสารประกอบ
จดโดเมน ราคา ต่ออายุ
.in.th 450 450
.co.th 750 750
.ac.th 750 750
.go.th 750 750
.or.th 750 750
.mi.th 750 750
.net.th 750 750

 

เงื่อนไขและหลักฐานประกอบการจดโดเมนเนม

    .com .net จดได้ทันที ไม่มีเงื่อไข สำหรับ บุคลทั่วไปทุกประเภท
    .in.th (สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป)

     บุคคลทั่วไป
สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว

     หน่วยงาน
หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือหนังสือรับรององค์กร/club/group
    .ac.th (สำหรับสถาบันการศึกษา)

     หน่วยงาน
- หนังสือจัดตั้งสถาบันการศึกษา
- กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งสถาบันการศึกษาได้ ต้องแสดงเอสารนี
..หนังสือรับรองหน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของสถาบันการศึกษาและรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม
..พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นรับรองโดยผู้อำนวยการของสถาบันการศึกษา
    .go.th (สำหรับหน่วยงานราชการทั่วไป)

หน่วยงาน
หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
   .or.th (สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร)
หน่วยงาน
- หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
กรณี ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน
และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
   .mi.th (สำหรับหน่วยงานทางทหาร)

หน่วยงาน
- หนังสือรับรองจากกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
- สำหรับแบบฟอร์ม และวิธีการขอหนังสือรับรองจากกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
..ดูได้ที่ http://data.schq.mi.th/mi.th
   co.th (สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ)  

ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย
และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย
 1. จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
  • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
  • หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
  • องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  • องค์กร ต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย และใช้เอกสารหนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ, หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย และหนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ คือ รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน และรับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ yourdomain.co.th
    
 2. จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
  • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
  • เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
  • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ E-mail : admin@progress-pro.com, progress-pro@outlook.com

ข้อแนะนำในการเลือก Domain name
1. ควรเป็นชื่อที่จำได้ง่าย สะกดได้ง่าย จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถกลับมาใช้งานเว็บของเราได้ ไม่ควรใช้คำไทยที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะนอกจากจะสะกดได้ยากแล้ว ยังมีโอกาศสะกดผิดพลาดได้ง่ายอีกด้วย นอกจากจะเป็นคำที่สะกดได้ง่าย เช่น สนุก (sanook) , กระปุก (kapook) เป็นต้น

2. ควรเป็นชื่อที่สั้น คือไม่ควรเกิน 10 ตัวอักษร  จะสามารถทำได้จำได้ง่ายขึ้น และยังลดการสะกดชื่อผิดได้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้นชอบที่จะพิมพ์ชื่อเว็บที่สั้นมากกว่าชื่อเว็บที่ยาว มากแน่นอน

3. ควรจดโดยใช้ .com ในปัจจุบันมีหลายชื่อให้เลือกมากเช่น .net , .org , .info , .firm แต่ชื่อที่นิยมใช้มากที่สุดคือ .com ผู้ใช้งานจะคุ้นเคยกับ .com มากกว่า และในกรณีที่ผู้ใช้งานจำ domain name เราไม่ได้ก็มีโอกาศสูงที่เค้าจะใช้ชื่อ .com ก่อน

4. ควรเป็นชื่อที่เป็นสากล การใช้ชื่อที่เป็นสากลรู้จักกันโดยทั่วไป ไม่ควรใช้คำเฉพาะที่รู้จักกันคนในพื้นที่รู้จักเท่านั้น จะทำให้เว็บไซต์เราสามารถรองรับผู้ใช้งานจากพื้นที่อื่นได้

5. ควรเป็นชื่อที่ง่ายในการออกเสียง การ ออกเสียงได้ง่ายจะทำให้จำได้ง่ายขึ้น และสะกดได้ง่ายขึ้นด้วย จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันสามารถออกเสียงได้ง่ายมาก เช่น google , yahoo , sanook เป็นต้น

6. ควรเป็นชื่อที่มีตัวอักษรเท่านั้น ในปัจจุบันเราสามารถใส่สัญลักษณ์ (-) hyphen และตัวเลขใน domain name ได้ แต่การใส่สัญลักษณ์และตัวเลขนั้นจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อ domain name ได้ง่ายขึ้นเพราะจะไม่สัมพันธ์กับการออกเสียง

7. ควรใช้ชื่อเว็บไซต์ที่มีตัวอักษรซ้ำกัน อีก ข้อแนะนำหนึ่งก็คือใช้ตัวอักษรซ้ำกันใน domain name จะทำให้การออกเสียงง่ายขึ้นและจดจำง่ายขึ้น หลายเว็บไซต์ดังๆก็ใช้หลักการนี้เช่น google , badoo , badongo

8.ควรเป็นชื่อที่เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ เพราะจะทำให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์รู้เนื้อหาของเว็บไซต์ได้ทันทีจากชื่อของเว็บไซต์ เช่น ถ้าคุณขายเครื่องประดับ อาจใช้ชื่อ jewelley.com

9. ควรมี keyword ที่เกี่ยวข้อกับเว็บไซต์ keyword ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราจะมีผลอย่างยิ่ง ต่อลำดับการค้นหาของ search engine ต่างๆ เช่นถ้าคุณค้นหาคำว่า game ใน search engine ลำดับต้นๆของผลลัพธ์ที่แสดงออกมานั้น ใน domain name จะมีคำว่า game อยู่ด้วย

10. ควรใช้ยี่ห้อสินค้าของตัวเองเป็น domain name ในกรณีนี้เราเห็นตัวอย่างมากมายเช่น nike.com แม้แต่การทั้งการใช้คำขวัญที่คิดขึ้นมาเช่น justdoit.com ก็ใช้เป็น domain name เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ของ nike เช่นเดียวกัน