ปัญหาเว็บ Error 301 403 404 503 ฯลฯ มันคืออะไร ?


By : admin | Date : 2014-05-22 18:23 | View : 20774

1xx  หมายถึง  Informational
2xx  หมายถึง  Success
3xx  หมายถึง  Redirection
4xx  หมายถึง  Client Error
5xx  หมายถึง  Server Error

*************************************************

    * 100 Continue (100 ดำเนินการต่อ)

    * 101 Switching Protocols (101 สลับโปรโตคอล) 

    * 200 OK (200 โอเค) 

    * 201 Created (201 สร้างแล้ว) 

    * 202 Accepted (202 ยอมรับแล้ว)

    * 203 Non-Authoritative Information (203 ข้อมูลที่ไม่ผ่านการอนุญาต)

    * 204 No Content (204 ไม่มีเนื้อหา)

    * 205 Reset Content (205 รีเซ็ตเนื้อหา)

    * 206 Partial Content (206 เนื้อหาบางส่วน)

    * 300 Multiple Choices (300 หลายตัวเลือก)

    * 301 Moved Permanently (301 ถูกย้ายถาวร)

    * 302 Moved Temporarily (302 ถูกย้ายชั่วคราว) 

    * 303 See Other (303 ดูอื่นๆ) 

    * 304 Not Modified (304 ไม่ได้แก้ไข)

    * 305 Use Proxy (305 ใช้พร็อกซี่)

    * 400 Bad Request (400 คำขอไม่เหมาะสม) 

    * 401 Authorization Required (401 ต้องได้รับอนุญาต)

    * 402 Payment Required (402 ต้องชำระเงิน)

    * 403 Forbidden (403 ถูกห้าม)

    * 404 Not Found (404 ไม่พบ)

    * 405 Method Not Allowed (405 วิธีการไม่ได้รับอนุญาต)

    * 406 Not Acceptable (406 ไม่สามารถยอมรับได้)

    * 407 Proxy Authentication Required (407 ต้องรับรองความถูกต้องของพร็อกซี่)

    * 408 Request Time-Out (408 คำขอหมดเวลา)

    * 409 Conflict (409 ขัดแย้ง)

    * 410 Gone (ไม่มีอยู่)

    * 411 Length Required (411 ต้องกำหนดความยาว)

    * 412 Precondition Failed (412 ข้อกำหนดขั้นต้นล้มเหลว) 

    * 413 Request Entity Too Large (413 ชื่อคำขอใหญ่เกินไป)

    * 414 Request-URL Too Large (414 URL คำขอใหญ่เกินไป)

    * 415 Unsupported Media Type (415 ประเภทสื่อไม่สนับสนุน)

    * 500 Server Error (500 ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์)

    * 501 Not Implemented (501 ไมได้นำไปใช้)

    * 502 Bad Gateway (502 เกตเวย์ไม่เหมาะสม)

    * 503 Out of Resources (503 ทรัพยากรไม่เพียงพอ)

    * 504 Gateway Time-Out (504 หมดเวลาเกตเวย์)

    * 505 HTTP Version not supported (505 เวอร์ชัน HTTP ไม่สนับสนุน) 

    * 506 Variant Also Negotiates
    * 507 Insufficient Storage (WebDAV)
    * 509 Bandwidth Limit Exceeded (Apache bw/limited extension)
    * 510 Not Extended

ที่มา http://www.thaiseoboard.com/index.php?topic=158078.0

แสดงความคิดเห็น