เรามาดูอัตราส่วน ความจุ bits, bytes, Kb, Mb, GIG, Terabytes


By : admin | Date : 2014-05-22 18:11 | View : 2782

เรามาดูอัตราส่วน ความจุ bits, bytes, Kb, Mb, GIG, Terabytes
Translation from bits and bytes to K, MB, GIG and Terabytes


8 bits = 1 byte
1,000 byte 1 K (1 kilobyte)
10,000 byte 10K
100,000 byte 100K
1,000,000 byte 1,000K 1MB (megabyte)
10,000,000 byte 10,000K 10MB
100,000,000 byte 100,000K 100MB
1,000,000,000 byte 1,000,000K 1,000MB 1GIG (gigabyte)
1,000,000,000,000 byte 1,000,000,000K 1,000,000MB 1,000GIG 1 Terabyte
note - To be completely precise, 1K=1024 bytes. 

แสดงความคิดเห็น